bibliografia

Články v časopisoch:

Bajcurová, K.: Dielo a životné prostredie, Výtvarný život 198, č. 10, str. 15

Bajcurová, K.: Výtvarné umenie v tvorbe životného prostredia, Výtvarný život 1985, č. 6, str. 8

Bajcurová, K.: Slovenské monumentálne sochárstvo 1980 – 85, Výtvarný život, 1986, č. 6, str. 10

Bajcurová, K.: Socha v meste,Výtvarný život, 1986, č. 1, str. 16

Bajcurová, K.: Výtvarné výrazové východiská a prostriedky syntézy architektúry a sochárstva, Ars, č. 1, 1987, str. 7

Bajcurová, K.: Plán monumentálnej propagandy – k evolúcii leninskej idey, Ars, 1989, str. 37

Bartošová, Z.: Svet dejín umenia ako výzva pre tvorbu osobností neoficiálnej výtvarnej scény 70. a 80. rokov 20. storočia, in: Ars, 38, č. 2, 2005, str. 246

Bartošová, Z.: Roky po oslobodení ako pokračovanie pokrokových tradícií v slovenskom umení, Ars, č. 1, 1983, str. 43

Bartošová, Z.: Slovenské sochárstvo 1945 – 48, Ars, č. 2, 1984, str. 25

Belohradská, Ľ.: Bohatstvo okolo nás, Výtvarný život, 1978, č. 5, str. 28

Biathová, K.: Keramické diela v architektúre, Výtvarný život, 1962, č. 2, str.71

Biathová, K.: Výtvarné umenie v architektúre, Výtvarný život, 1973, č. 1, str.16

Bodnárová-Jančušová, J., Socha v priestore mesta, Výtvarný život, 1979, č. 2, str. 1

Bořutová, D.: Architektúra a výtvarné umenie, Výtvarný život, 1981, č. 7, str. 2

Bořutová, D. – Petrová, H.: Výtvarná tvorba v architektúre, Výtvarný život, 1983, č. 8, str. 16

Bořutová, D.: K otázkam začlenenia výtvarných diel do prostredia obytných súborov, Ars, 1985, č. 2, str. 19

Bořutová, D., Šoltésová, D.: K problematike urbanistického interiéru obytných súborov, Ars, 1985, č. 2, str. 7

Bořutová: Odraz socialistickej architektúry v teórii, Výtvarný život, 1986, č. 8, str. 19

Gajdoš, F.: Umenie v kontexte životného prostredia, Výtvarný život, 1974, č. 4, str. 24

Guentherová-Mayerová, A.: O poslaní a povahe monumentálneho maliarstva v spolupráci s architektúrou, Výtvarný život, 1957, str. 133

Hrabušický, A.: 60. roky, in: Výtvarný život, č. 2-3, 4-5, 1994, str. 7

Hušťák, J.: Teoretické východiská starostlivosti o životné prostredie socialistickej spoločnosti, in: Architektúra a urbanizmus, 1975, č. 3, str. 41

Jendreják, Ľ.: Socialistické životné prostredie,Výtvarný život,198 , č. 8, str. 1

Kálman, J.: Spolupráca výtvarníka s architektom, Výtvarný život,1962, str. 127

Kahoun, K.: Niektoré otázky spolupráce architektúry a sochárstva, Výtvarný život, 1957 ,č. 2,  str. 140

Kahoun, K.: Syntéza, symbióza, alebo iba koexistencia?, Projekt, č 8, 1988, str. 7

Kára, Ľ.: Dvakrát o spolupráci architekta s výtvarníkom, Výtvarný život, 1964, str. 172

Klivar, M.: Výtvarná hodnota nového areálu letiska v Prahe, Výtvarný život, 1969, č. 7, str. 21

Klivar, M.: K dialektike ľudského životného prostredia, Výtvarný život, 1968, str. 258

Kubičková, K.: Umenie v socialistickom životnom prostredí, Výtvarný život, 1981, č. 7, str. 1

Kubičková K.: Monumentálna tvorba, Výtvarný život, 1984, č. 8-9, str. 2

Kubičková, K.: Životné prostredie ciest, Výtvarný život, 1974, č. 8, str. 27

Kubičková, K.: To všetko okolo nás, Výtvarný život, 1982, č. 5, str. 2

Kubičková, K.: Zo súčasného monumentálneho sochárstva – Bilancia v stredoslovenskom kraji 1974 – 78

Kubičková, K.: Možnosti spolupráce a hodnotenia výtvarnej tvorby v architektúre, in: Projekt, č 8, 1988, str. 9

Kusá, A.: Architektonické súťaže sorely, in: Ročenka SNG, Bratislava 2002 , str. 87

Kuzma, D.: Umelecké dielo ako súčasť architektúry, Výtvarný život, 1981, č.7, str. 5

Kuzma, D.: Architektúra v spolupráci so sochárstvom a maliarstvom, Výtvarný život, 1957, č. 4, str. 119

Kuzma, D.: 20 rokov VŠVU v Bratislave, Výtvarný život, 1969, č. 4, str. 8

Kuzma, D.: Architektúra a výtvarné umenie, Výtvarný život, 1985, č. 5, str. 2

Kuzma, D: Syntéza architektúry a výtvarného umenia ako významný spoločenský faktor, Projekt, č 8, 1988, str. 3

Luxová, V.: Nové výtvarné diela v architektúre, Výtvarný život, 1967, č. 2 str. 80

Luxová, V.: Nové diela monumentálneho umenia, Výtvarný život, 1967, č. 6, str. 272

Luxová, V.: Mozaika v areáli internátu, Výtvarný život, 1967, č. 5, str. 225

Luxová, V.: Art protis Ladislava Gandla, Výtvarný život, 1967, str. 320

Luxová, V.: Paštékova kompozícia pre filmové laboratóriá na Kolibe, Výtvarný život, 1967, str. 416

Luxová, V.: K niektorým úkazom v monumentálno-dekoratívnom maliarstve, Výtvarný život, 1969, č. 6, str. 32

Luxová, V.: K monumentálnej maľbe roku 1969, Výtvarný život, 1970, č. 3, str. 32

Luxová, V.: Nová kompozícia J. Fila, Výtvarný život, 1970, č. 5, str. 32

Luxová, V.: K výtvarnej problematike nového letiska v Bratislave, Výtvarný život, 1971, č.1, str. 3

Luxová, V.: Úvahy nad syntézou výtvarného diela a architektúry, Výtvarný život, 1975, č. 1, str. 26

Luxová, V.: Funkcia monumentálno-dekoratívnej tvorby v socialistickej spoločnosti, Výtvarný život, 1975, č. 9, str. 20

Luxová, V.: K najnovším výsledkom maľby v architektúre, Výtvarný život, 1976, č. 8, str. 10

Luxová, V.: Premeny mesta – nad rekonštrukciou severnej strany námestia SNP, Výtvarný život, 1980, č. 3, str. 12

Luxová, V.: Dialóg maľby a architektúry, Výtvarný život, 1982, č. 5, str. 7

Luxová, V.: K vývinu a problémom súčasnej maľby v architektúre, Ars, č. 1, 1983, str. 61

Luxová, V.: Bilancia monumentálnej tvorby v regióne, Výtvarný život, 1983, č. 1, str. 26

Luxová, V.: Monumentálna tvorba – realizácia a starostlivosť, Výtvarný život, 1985, č. 7, str. 47

Luxová, V.: K problematike obradných siení, Výtvarný život, č.8, 1989

Marko, I.: Dizajn ako výtvarný komponent v architektúre, Projekt, č. 8, 1988, str. 27

Matuštík, R.: Socialistický realizmus, in: Profil (séria hesiel – slovník)

Molitor, J.: Výtvarné umenie ako zložka životného prostredia, Výtvarný život, 1974, č. 8, str. 3

Prochádzka, M.: Spätosť umenia so životom, Výtvarný život, 1980, č. 3, str. 1

Račeková, J.: Sklo v monumentálno-dekoratívnej tvorbe na Slovensku v rokoch 1948 – 1973,

Ars, 1985, č. 2, str. 67 – 83

rd: Výstava monumentálnej tvorby, Výtvarný život, 1958, roč. III, č. 3, str. 109

Saučin, L.: K vývinu socialistického realizmu, Výtvarný život, 1981, č. 8, str. 14

Vítek, J.: Integrácia výtvarného umenia v architektúre v procese investičnej prípravy, tvorby, posudzovania a realizácie, Projekt, č 8, 1988, str. 11

Diplomové  a dizertačné práce:

Bajcurová, K.: Slovenské sochárstvo obdobia socializmu v tvorbe životného prostredia, Kandidátska dizertačná práca, FIFUK, Bratislava 1985

Kršák, P.: Keramika v monumentálnej tvorbe v druhej polovici 20. storočia na Slovensku. FIFUK, Bratislava

Jankovičová, S.: Sochárstvo a dizajn v architektúre v 70. a 80. rokoch na Slovensku, FASTU, Bratislava

 

Katalógy:

Bajcurová, K: Umenie v tvorbe životného prostredia, in: Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985, Bratislava 2002, kat. výst.

Kusá A.: Mýtus socialistického realizmu verzus slovenský mýtus, in: Slovenský mýtus, SNG, Bratislava 2006

Mikloš, P. a kol: Monumentálna tvorba v architektúre na Slovensku, Bratislava 1983

Tibor Bartfay – Sochárske dielo, ZSVU v Bratislave a OG M. A. Bazovského v Trenčíne 1982

Kostka, Jiří: Tibor Bartfay, Pallas, Bratislava 1973

Kostka, Jiří: Tibor Bartfay, Polygrafické závody Bratislava 1967 (v ruštine)

Ľudmila Cvengrošová – Výber z diela, MO ZSVU v Bratislave 1987

Anton Čutek – Sochy, Vydavateľstvo SFVU, Bratislava 1967

Anton Čutek – Návrat v sochách, Galéria SPP, Bratislava 2003

Vojtech Ihriský (1899 – 1988), SNG Bratislava 1999

Tibor Kavecký – Sochárske dielo 1959-1966, Vydavateľstvo SFVU, Bratislava 1966

Tibor Kavecký – Sochárske dielo, MO ZSVU v Bratislave 1981-82

Anna Kišáková – Plastika, Galéria Mladých SÚV – SZM, Bratislava 1978

Jaroslav Kočiš – Výber z tvorby, MO ZSVU v Bratislave 1988

Vladimír Kompánek – Sochy, kresby, Pallas, Bratislava 1972

Vladimír Kompánek – Symboly / Symbols, SVS, Bratislava 1998

Ján Kulich, ZSVU a Tatran, n. p., Bratislava 1981

Monumentálna tvorba na Slovensku, ZSVU, Tatran, n. p., Bratislava 1983

Vladimír Môťovský – Socha, Vydavateľstvo SFVU, Bratislava 1967

Klára Patakiová – Sochy, Tvorba z rokov 1978 – 85,  MO ZSVU v Bratislave 1985

Jozef Pospíšil (1897 – 1967) – Súborné dielo, Vydavateľstvo SFVU, Bratislava 1967

Rudolf Pribiš – Súborné dielo, Považská galéria v Žiline 1986

Bohumír Prihel – Sochy, kresby, Vydavateľstvo SFVU, Bratislava 1969

Štefan Prokop – Súborné dielo (1941 – 1987), allart, s.r.o., Bratislava 2001

Andrej Rudavský, Pallas, Bratislava 1969

Juraj Rusňák – Sochárske dielo, MO ZSVU v Bratislave 1988

Sochy Ladislava Snopka (1949 – 1979), MO ZSVU v Bratislave 1979

Sochár a príroda, Socha piešťanských parkov 1973, KaSS Piešťany 1973

Milan Struhárik – Plastiky, Mestská galéria vo vydav. Pallas, Bratislava 1971

Alexander Trizuljak, ZSVU v Bratislave 1966

Alexander Trizuljak, ZSVU v Bratislave 1972

R. Uher, vydala Reklama, podnik SFVU, Bratislava 1957

Emil Venkov – Posolstvo / Message, SVS Bratislava a Danubiana Meulensteen Art Museum Čunovo 2003

 

Knižné publikácie:

Bublincová, Bohuslava – Holčík, Štefan: Bratislavské fontány, Tatran, š. p., Bratislava 1990

Bořutová, D.: K aktuálnym otázkam architektonickej tvorby, (Otázky spolupráce architektúry a sochárstva v podmienkach širšieho obytného prostredia), In: Srnenská: Súčasné výtvarné umenie, Bratislava 1989

Budská, V. : F. Gibala, Bratislava, 1977

Čomaj, J.: Svetko, Bratislava 2006

Dulla.: Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok, Bratislava 2007

Dulla, M., Moravčíková, H.: Kto je kto v architektúre na Slovensku, Bratislava, 1995

Dvorská, P.: Současná monumentální tvorba, Praha 1978

Geržová, J.: Slovenské výtvarné umenie 1949 – 1989 z pohľadu dobovej literatúry, Bratislava 2007

Hurnaus, H., Konrad, B., Novotny, M.: Eastmodern, Architecture and Design of the 1960s and 1970s in Slovakia, Wien, 2007

Luxová, V.: Maľba v architektúre, Bratislava 1989

Kahoun, K.: Ladislav Snopek, Bratislava 1974

Klivar, M.: Ján Kulich, Bratislava 1966

Kostka, J., Skácel, A.: František Draškovič, Bratislava 1977

Kostrová, Zita: Pavol Tóth, Vydavateľstvo Q-EX, a. s., Trenčín 2004

Mašín, J. : Alexander Trizuljak, Bratislava, 1970

Šáškyová, Marianna: Bratislavské fontány, BIS a MS pamiatkovej starostliv. a ochrany prírody, Bratislava 1989

Váross, M.: Rudolf Pribiš, Bratislava 1962

 

Materiály SFVU:

SFVU: Zborník teoretických štipendijných prác za roky 1979 – 1985, Bratislava 1987

SFVU: Metodické smernice pre činnosť umeleckých komisií SFVU, Bratislava 1988

SFVU: Monumentálna tvorba v architektúre. Prehľad prác z roku 1980, Bratislava 1982

SFVU: Spolupráca architekta s výtvarníkom za rok 1981

SFVU: Monumentálna tvorba v architektúre. Prehľad prác z roku 1982, Bratislava 1984

SFVU: Monumentálna tvorba v architektúre. Prehľad prác z roku 1983, Bratislava 1984

SFVU: Monumentálna tvorba v architektúre. Prehľad prác za rok 1984, Bratislava 1985

SFVU: Monumentálna tvorba v architektúre. Prehľad prác za rok 1987, Bratislava 1988

SFVU: Monumentálna tvorba v architektúre za rok 1988, Bratislava 1989

SFVU: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov, Bratislava 1988

Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj: Výklad k Metodickým smerniciam z mája  o uplatňovaní výtvarného umenia v investičnej výstavbe, Bratislava

Kubičková, K.: Hodnotenie výsledkov syntézy výtvarného umenia a architektúry, Materiál pre rokovanie P-ÚV ZSA a ZSVU, Bratislava 1986